Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap NOESK B.V., gevestigd te (4043 JR) Opheusden aan de Tielsestraat 85c, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74448234. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website www.noesk.com.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: NOESK B.V.
 2. Opdrachtgever: iedere derde, zijnde elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot Opdrachtnemer in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 3. Overeenkomst: iedere verbintenis die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt.
 4. Prijs: de vergoeding voor de diensten van Opdrachtnemer en/of de kooprijs van de levering, al naar het gelang van het geval.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaves, voorstellen en overeenkomsten van Opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 3. De Opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 4. De eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
 5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn herroepbaar, ook indien een periode voor aanvaarding is vermeld. Tenzij anders bepaald is een aanbieding, offerte of prijsopgave maximaal dertig (30) dagen geldig en komt het na het verstrijken van deze termijn van rechtswege te vervallen.
 2. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, voor zover dwingend recht ten aanzien van consumenten daaraan niet in de weg staat.
 3. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Wanneer blijkt dat de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke onjuist zijn, dan mag Opdrachtnemer zijn aanbieding hierop aanpassen of intrekken.
 4. Als Opdrachtgever de aanbieding van Opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft Opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn herroepbaar, ook indien een periode voor aanvaarding is vermeld. Tenzij anders bepaald is een aanbieding, offerte of prijsopgave maximaal dertig (30) dagen geldig en komt het na het verstrijken van deze termijn van rechtswege te vervallen.
 2. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, voor zover dwingend recht ten aanzien van consumenten daaraan niet in de weg staat.
 3. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Wanneer blijkt dat de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke onjuist zijn, dan mag Opdrachtnemer zijn aanbieding hierop aanpassen of intrekken.
 4. Als Opdrachtgever de aanbieding van Opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft Opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich de gebruikelijke toleranties voor t.a.v. hoeveelheden en technische gegevens als maten, gewichten kleur(echtheid) en dergelijke.
 6. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Opdrachtnemer op de daartoe door Opdrachtnemer aangewezen wijze door de Opdrachtgever is aanvaard, dan wel nadat Opdrachtnemer met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Opdrachtnemer, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Het geleverde product moet de eigenschappen bezitten die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Voor zover het geleverde product wordt gebruikt met een bijzonder gebruiksdoel, dient dit doel expliciet te worden vermeld in de overeenkomst. In dat geval geldt dat het geleverde product de eigenschappen moet bezitten die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst bij bijzonder gebruik mag verwachten.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen, ontwerp van een architect en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
 5. Wanneer Opdrachtnemer een tekening maakt ter uitvoering van de overeenkomst, dan wordt deze tekening eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de Opdrachtgever. De overeenkomst wordt pas verder uitgevoerd nadat goedkeuring is verkregen voor de door Opdrachtnemer gemaakte tekening. Na goedkeuring kunnen wijzigingen pas leiden tot een overeenkomst indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Alle uit wijzigingen voortvloeiende kosten worden tegen de gebruikelijke tarieven in rekening gebracht.
 6. Tenzij anders overeengekomen, staat de Opdrachtgever in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.

Artikel 5 Oplevering en garantie

 1. Op het moment dat aan de Opdrachtgever wordt medegedeeld dat de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, dient de Opdrachtgever direct te onderzoeken of het werk voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk en het bepaalde in artikel 4.2, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van het werk en wordt bij voorkeur schriftelijk door partijen vastgelegd en bevestigd middels een ondertekend proces-verbaal van oplevering.
 2. Indien oplevering van het werk geschiedt in persoonlijke aanwezigheid van beide partijen, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de Opdrachtgever zichtbare of anderszins kenbare gebreken, terstond bij de oplevering aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
 3. Indien de oplevering van het werk niet plaatsvindt in de persoonlijke aanwezigheid van beide partijen, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken binnen twee werkdagen na de oplevering schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend.
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen twee werkdagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van twee dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekking, schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend.
 5. Indien na afronding van de werkzaamheden door de Opdrachtgever of een derde werkzaamheden worden verricht in, aan en/of rondom het geleverde werk, vervalt het recht om ten aanzien van de door Opdrachtgever verrichte werkzaamheden te klagen vanaf het moment dat met deze werkzaamheden wordt aangevangen.
 6. Kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan de oplevering van het werk niet in de weg.
 7. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Opdrachtgever die tevens consument is geen beroep meer doen op dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Opdrachtnemer is geklaagd.
 8. Indien de Opdrachtgever niet (tijdig) klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de oplevering uitdrukkelijk door de Opdrachtgever is erkend, bijvoorbeeld middels een ondertekend proces-verbaal van oplevering, vloeit er voor Opdrachtnemer uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verlichting voort.
 9. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt ter zake een gebrek, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Opdrachtnemer bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.
 10. Opdrachtnemer is niet verplicht herstel te bieden voor gebreken ter zake waarvan tijdig is geklaagd, indien en voor zover Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden aansprakelijkheid voor deze gebreken heeft uitgesloten, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.
 11. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft Opdrachtnemer geen garanties op de door haar geleverde diensten en producten.
 12. Overeengekomen garantie geldt slechts bij de blootstelling van het opgeleverde werk aan normale omstandigheden en het gebruik waartoe het opgeleverde werk volgens de overeenkomst is bestemd. Tenzij ten aanzien van deze bestemming anders is overeengekomen, geldt garantie slechts bij normaal gebruik.
 13. Garantie vervalt in ieder geval indien een gebrek van het opgeleverde werk het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak of indien het niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuist of onoordeelkundige behandeling, af- of verwerking door of vanwege de Opdrachtgever zelf, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften van Opdrachtnemer, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden van het geleverde.
 14. Op gerepareerde/vervangen/herstelde producten wordt niet opnieuw garantie verleend.
 15. Van iedere garantie of aanspraak wegens een gebrek is uitgesloten:
  1. Schade als gevolg van externe omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend;
  2. Gebreken en schade die het gevolg zijn van het niet of niet op de juiste wijze onderhouden van de producten (conform eventueel gegeven onderhoudsinstructies) en/of een onoordeelkundig gebruik;
  3. Kleine esthetische afwijkingen;
  4. Scheurvorming en/of krimp die het gevolg of mede het gevolg is van de normale werking van de gebruikte natuurproducten of van invloeden van buitenaf of van schuren en/of werken van zaken die in onderlinge verbondenheid staan met het geleverde;
  5. Schades en of gebreken die expliciet zijn genoemd in een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten, behoudens de gevallen waarin de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.

Artikel 6 Industrieel en intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten inzake door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en door Opdrachtnemer geleverde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, merken, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke zijn door Opdrachtnemer voorbehouden, zijn onderworpen aan het auteurs- of modellenrecht van Opdrachtnemer en blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
 2. De Opdrachtgever verklaart door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer dan wel door het aangaan van een overeenkomst met een Opdrachtgever van Opdrachtnemer zich te zullen onthouden van iedere inbreuk op de industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer, ook wanneer geen deponering van rechten heeft plaatsgevonden, en zich in te zullen spannen inbreuk door een Opdrachtgever(s) / wederpartij / derde(n) te voorkomen dan wel te beëindigen.
 3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens anders aan te wenden dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. De kosten voor het maken van door Opdrachtgever verlangde kopieën of extra afdrukken van technische specificaties, tekeningen e.d. zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever beperkt tot directe materiële schade en daarnaast tot het bedrag van de Prijs van de geleverde materialen en de uit te voeren opdracht ter zake waarvan de contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is ontstaan, dan wel, indien en voor zover Opdrachtnemer verzekerd is tegen de gevolgen van de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis tot maximaal het bedrag dat Opdrachtnemer van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt. Aansprakelijkheid voor de gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachtnemer werkt met hout en andere natuurlijke materialen. Dit zijn zogenoemde hygroscopische materialen en kunnen daardoor werken, scheuren en krimpen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (extreme) veranderingen in de luchtvochtigheid of temperatuur, dan wel een blijvend te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de ruimte waar het gekochte zich bevindt.
 3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleur- en structuurverschillen, het werken, buigen en barsten van het hout, normale slijtage en vochtproblemen.
 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die Opdrachtnemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals maar niet uitsluitend schade veroorzaakt door houtaantastende insecten, schimmels of ziekten in het gekochte materiaal.
 5. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van werkzaamheden die Opdrachtgever, al dan niet tegen het advies van Opdrachtnemer in, heeft verricht of belet of heeft laten verrichten.
 6. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij het plaatsen van de constructie door Opdrachtgever of derden.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken die is veroorzaakt door het werken, buigen enbarsten van het hout, alsmede schade aan zaken door slijtage en/of vochtproblemen.

Artikel 8 Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer als gevolg van overmacht niet op tijd het gekochte kan leveren, heeft hij het recht de levering op te schorten. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
 2. Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is in ieder geval sprake, indien Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt om aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, onverwachte of langdurige ziekte van het ingeroosterde personeel en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Opdrachtnemer ontstaan.

Artikel 9 Prijzen en wijzigingen in de overeenkomst

 1. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten prijzen en kosten mede inclusief btw vermeldt.
 2. Eventuele bezorgkosten, parkeerkosten en de btw komen aanvullend voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten prijzen en kosten mede inclusief btw vermeldt.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat Opdrachtnemer een Opdrachtgever, zijnde consument, in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling te zijn geschied binnen veertien dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen moeten binnen zeven dagen na de factuurdatum zijn ingediend en schorten de betalingsverplichting niet op. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. De Opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke (handelsrente) aan Opdrachtnemer verschuldigd. Indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na intreding van het verzuim alsnog niet over is gegaan tot betaling van het openstaande factuurbedrag, wordt de wettelijke (handels)rente met ingang van de 15e dag na intreding van het verzuim verhoogd met een contractuele rente van 2% boven op het reeds verschuldigde wettelijke rentepercentage.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. In het geval Opdrachtnemer de Opdrachtgever in rechte betrekt en de Opdrachtgever wordt veroordeeld tot vergoeding van de door Opdrachtnemer gemaakte proceskosten, dan is de Opdrachtgever gehouden alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte kosten die verband houden met de desbetreffende procedure te vergoeden. Dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten met een Opdrachtgever, zijnde consument.
 8. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Opdrachtnemer bekend waren op het moment dat Opdrachtnemer deze prijzen aan de Opdrachtgever heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen die Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop Opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kon uitoefenen, is Opdrachtnemer gerechtigd om deze prijsstijgingen aan de Opdrachtgever door te berekenen, met dien verstande dat een Opdrachtgever, zijnde consument, om die reden gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Opdrachtnemer alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst niet onder de oorspronkelijke prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de consument om de overeenkomst te ontbinden, geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van de btw of andere heffingen van overheidswege.
 9. Het bepaalde in het vorige lid voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De Overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 10. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens worden gewijzigd. Van een prijswijziging zal Opdrachtnemer zoveel mogelijk vooraf opgaaf doen aan de Opdrachtgever.
 11. In geval van door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever tijdig infomeren over de noodzaak om de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Opdrachtnemer deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. Opdrachtnemer had deze noodzaak in ieder geval uit zichzelf moeten begrijpen in situaties waarin de gewenste toevoeging of verandering meer arbeid en/of materiaal met zich meebrengt en de planning van de uitvoering van de overeenkomst door deze verandering of toevoeging moet worden gewijzigd.
 12. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, die op grond van de door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Opdrachtgever, komen de extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer de onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór de vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 13. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste voorwaarden.
 14. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Opdrachtnemer een verzoek van de Opdrachtgever tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 15. In het geval van kostenverhogende omstandigheden, wijzigingen in de overeenkomst en/of indien geen vast tarief is overeengekomen, worden de tarieven vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de op het moment van uitvoering van de overeenkomst gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer.

Artikel 10 Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient de Prijs voor levering te worden voldaan.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde vordering in mindering te brengen of op te schorten dan wel te verrekenen, behoudens toestemming van Opdrachtnemer.
 3. Ingeval van maatwerk, is Opdrachtgever gehouden 25% van de totale Prijs (exclusief montage- en transportkosten) voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst aan te betalen. De overige kosten worden in termijnen gefactureerd, waarbij de laatste 25% na levering in rekening wordt gebracht.
 4. Opdrachtnemer kan deelleveringen afzonderlijk factureren.

Artikel 11 Levering en uitvoeringsperiode

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en mag door de Opdrachtgever nooit worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Opdrachtnemer er vanuit dat hij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. Wijzigingen in de omstandigheden komen voor risico van Opdrachtgever.
 3. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid, ofwel overmacht in de zin van artikel 8 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Hieronder wordt eveneens verstaan de omstandigheid dat Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht.
 4. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Opdrachtnemer niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Opdrachtnemer na het verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 5. Verzuim van Opdrachtnemer als gevolg van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 4, biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd om deelleveringen te doen en om deelleveringen afzonderlijk te factureren. Deelleveringen vormen geen onvolledige levering.
 7. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding, behoudens het bepaalde in lid 4 en lid 5.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de door Opdrachtnemer geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de Opdrachtgever, nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de hiervoor genoemde feitelijke levering voor risico van Opdrachtgever.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is Opdrachtgever, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden te verhuren, de eigendom daarvan over te dragen of beperkte rechten daarop te vestigen.
 3. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, tijdelijk of definitief terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer hierbij om het terrein of het perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te kunnen terugnemen.
 4. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen van aanspraken of pogingen van derden om onder Opdrachtnemers eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per e-mail aan Opdrachtnemer te bevestigen.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven om te vrezen dat Opdrachtnemer haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt tekort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat Opdrachtnemer schriftelijk door Opdrachtnemer in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien zich omstandigheden voordien welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen dievan dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet meer mag worden verwacht van Opdrachtnemer.
 3. Indien Opdrachtnemer haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering natuurlijke personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de huurder anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer reeds genoegzame zekerheid voor de door haar aan Opdrachtnemer verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 4. De Opdrachtnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Opdrachtnemer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. De Opdrachtnemer is verplicht de schade die Opdrachtnemer ten gevolge van de opschorting of de ontbinding lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft terstond opeisbaar.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Versie november 2023