Algemene voorwaarden

Artikel 1          Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: NOESK B.V.
 2. Opdrachtgever: iedere derde, zijnde elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot Opdrachtnemer in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 3. Overeenkomst: iedere verbintenis die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt.
 4. Prijs: de vergoeding voor de diensten van Opdrachtnemer en/of de kooprijs van de levering, al naar het gelang van het geval.

Artikel 2          Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaves, voorstellen en overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
 3. De Opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 3          Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn herroepbaar, ook indien een periode voor aanvaarding is vermeld. 
 2. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.  
 3. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Wanneer blijkt dat de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke onjuist zijn, dan mag Opdrachtnemer zijn aanbieding hierop aanpassen of intrekken. 
 4. Als Opdrachtgever de aanbieding van Opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft Opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 4          Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen, ontwerp van een architect en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. 
 4. Wanneer Opdrachtnemer een tekening maakt ter uitvoering van de overeenkomst, dan wordt deze tekening eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de Opdrachtgever. De overeenkomst wordt pas verder uitgevoerd nadat goedkeuring is verkregen voor de door Opdrachtnemer gemaakte tekening. Na goedkeuring kunnen wijzigingen pas leiden tot een overeenkomst indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Alle uit wijzigingen voortvloeiende kosten worden tegen de gebruikelijke tarieven in rekening gebracht. 

Artikel 5          Industrieel en intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten inzake door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en door Opdrachtnemer geleverde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, merken, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke zijn door Opdrachtnemer voorbehouden, zijn onderworpen aan het auteurs- of modellenrecht van Opdrachtnemer en blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. 
 2. De Opdrachtgever verklaart door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer dan wel door het aangaan van een overeenkomst met een Opdrachtgever van Opdrachtnemer zich te zullen onthouden van iedere inbreuk op de industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer, ook wanneer geen deponering van rechten heeft plaatsgevonden, en zich in te zullen spannen inbreuk door een Opdrachtgever(s) / wederpartij / derde(n) te voorkomen dan wel te beëindigen. 
 3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens anders aan te wenden dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. De kosten voor het maken van door Opdrachtgever verlangde kopieën of extra afdrukken van technische specificaties, tekeningen e.d. zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6          Aansprakelijkheid

 1. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever beperkt tot directe materiële schade en daarnaast tot het bedrag van de Prijs van de geleverde materialen en de uit te voeren opdracht ter zake waarvan de contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is ontstaan, dan wel, indien en voor zover Opdrachtnemer verzekerd is tegen de gevolgen van de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis tot maximaal het bedrag dat Opdrachtnemer van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt. Aansprakelijkheid voor de gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachtnemer werkt met hout en andere natuurlijke materialen. Dit zijn zogenoemde hygroscopische materialen en kunnen daardoor werken, scheuren en krimpen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (extreme) veranderingen in de luchtvochtigheid of temperatuur, dan wel een blijvend te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de ruimte waar het gekochte zich bevindt. 
 3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleur- en structuurverschillen, het werken, buigen en barsten van het hout, normale slijtage en vochtproblemen. 
 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die Opdrachtnemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals maar niet uitsluitend schade veroorzaakt door houtaantastende insecten, schimmels of ziekten in het gekochte materiaal.  
 5. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van werkzaamheden die Opdrachtgever, al dan niet tegen het advies van Opdrachtnemer in, heeft verricht of belet of heeft laten verrichten. 
 6. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij het plaatsen van de constructie door Opdrachtgever of derden. 

Artikel 7          Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer als gevolg van overmacht niet op tijd het gekochte kan leveren, heeft hij het recht de levering op te schorten. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
 2. Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is in ieder geval sprake, indien Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt om aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, onverwachte of langdurige ziekte van het ingeroosterde personeel en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Opdrachtnemer ontstaan. 

Artikel 8          Prijzen

 1. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen. 

Artikel 9           Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient de Prijs voor levering te worden voldaan. 
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde vordering in mindering te brengen of op te schorten dan wel te verrekenen, behoudens toestemming van Opdrachtnemer. 
 3. Ingeval van maatwerk, is Opdrachtgever gehouden 25% van de totale Prijs (exclusief montage- en transportkosten) voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst aan te betalen. De overige kosten worden in termijnen gefactureerd, waarbij de laatste 25% na levering in rekening wordt gebracht. 
 4. Opdrachtnemer kan deelleveringen afzonderlijk factureren. 

Artikel 10         Levering en uitvoeringsperiode

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en  mag door de Opdrachtgever nooit worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Opdrachtnemer er vanuit dat hij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. Wijzigingen in de omstandigheden komen voor risico van Opdrachtgever.
 3. Tenzij nakoming van de overeenkomst zonder twijfel definitief onmogelijk is geworden, kan de overeenkomst niet door Opdrachtgever worden ontbonden vanwege een overschrijding van de leverdatum. Ontbinding is evenwel mogelijk indien Opdrachtnemer eveneens de overeenkomst niet nakomt of de overeenkomst niet nakomt binnen een redelijke aan Opdrachtnemer gegeven termijn na ommekomst van de afgesproken leverdatum. In dat geval is ontbinding slechts toegestaan voor zover van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst gestand doet.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om deelleveringen te doen en om deelleveringen afzonderlijk te factureren. Deelleveringen vormen geen onvolledige levering. 
 5. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. 

Artikel 11         Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door Opdrachtnemer geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de Opdrachtgever, nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de hiervoor genoemde feitelijke levering voor risico van Opdrachtgever. 
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is Opdrachtgever, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden te verhuren, de eigendom daarvan over te dragen of beperkte rechten daarop te vestigen. 
 3. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, tijdelijk of definitief terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer hierbij om het terrein of het perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te kunnen terugnemen. 
 4. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen van aanspraken of pogingen van derden om onder Opdrachtnemers eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per e-mail aan Opdrachtnemer te bevestigen. 

Artikel 12         Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. 
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Versie: november 2019